Sword-wielding Robot Vs. Human In The Yaskawa Bushido Project - Stuff South Africa